Pagpabor sa Quo Warranto: Higanteng Hakbang tungo sa Diktadura

Nagdesisyon ang Korte Suprema sa inihaing quo warranto case laban kay Chief Justice Lourdes Sereno na ipawalang-bisa ang pagkakatalaga kay Sereno bilang pinakamataas na hukom sa pamahalaan. Kami, ang Kalipunan ng Kilusang Masa, isang koalisyon ng mga kilusang manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, kabataan-estudyante, maka-kalikasang aktibista, ay masidhing kinukundena ang pagpabor ng mayorya sa Korte Suprema sa Quo Warranto na kontra sa prinsipiyo ng demokrasya. Walang gagawin ang desisyong ito kundi bigyan ng higit pang kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte, at higit pang supilin ang mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan.

Naniniwala ang KALIPUNAN na nakasandig ang anumang demokrasya sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga sangay ng Pamahalaan—ang Ehekutibo, Lehislatura at Hudikatura. Sa bisa ng quo warranto laban kay Sereno, ipagkait nito ang kapangyarihan ng Kongreso na idaan sa tamang proseso ng impeachment ang mga katulad na kaso ng sa Chief Justice. Bunsod nito, maaari nang gamitin ang quo warranto ni Pangulong Duterte bilang kanyang sandata upang pagbantaan at alisin ang iba pang impeachable officers, katulad ng Pangalawang Pangulo, at mga pinuno ng Commission on Human Rights, COMELEC, at Office of the Ombudsman.

Salungat sa demokrasya at interes ng mga batayang sektor ang nangyaring panggigipit kay CJ Sereno. Bahagi ito ng serye ng atake ni Pangulong Duterte sa mga kababaihang pinuno na kritikal sa mapanupil niyang pamamalakad. Sa halip na bigyang-tugon ang mga isyu ng mga maralitang mamamayan tulad ng kontraktwalisasyon, disenteng pabahay, reporma sa lupa, pagpigil sa pagsira sa kalikasan, karahasan sa kababaihan at kagalingan ng kabataan, paghigpit at pagpapalawak ng kapangyarihan ang inaatupag ni Pangulong Duterte.

Tanging ang Korte Suprema ang huling inaasahang sangay ng pamahalaang magtatanggol sa mga naipanalong karapatan ng mga mamamayan, lalo na ng mga mahihirap, na nakapaloob sa Saligang Batas. Ang pagtanggal kay CJ Sereno sa pamamagitan ng quo warranto ay tahasang pagwasak sa kapangyarihan ng Korte Supremang manatiling malaya sa impluwensiya ng Ehekutibo at Kongreso. Malinaw na ang pagtanggal kay CJ Sereno sa pamamagitan ng quo warranto ay ang pagsulong ng mas malaking proyektong supilin ang demokrasya at mga karapatan ng mga mamamayan, sa pangunguna ni Pangulong Duterte.

Sa madaling salita, isang higanteng hakbang tungo sa diktadura.

Sa gayon, nakikiisa ang Kalipunan ng Kilusang Masa sa lahat ng mga demokratikong pwersa sa pakikibaka laban sa pagsulong ng diktadura sa ilalim ng Administrasyong Duterte.

Adyenda ng Masa: Hindi Diktadura!

Alyansa Tigil Mina (ATM)
Coalition Against Trafficking In Women – Asia Pacific (CATW-AP)
Kilos Maralita (KM)
Pakisama (Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka)
Partido Manggagawa (PM)
Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO)
Union of Students for the Advancement of Democracy (USAD Ateneo de Manila)
Urban Poor Alliance (UP-All)
World March of Women – Pilipinas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...